salg/udlejning

Handelsbetingelser

Udlejning

Udstyret er leveret, når det af udlejeren er placeret på leveringsstedet. Såfremt lejeren selv afhenter udstyret, finder levering sted ved udlevering fra depot.

Det udlejede udstyr er overdraget lejeren i vedligeholdt og funktionsdygtig stand.

Første lejeperiode, der såfremt andet ikke er aftalt udgør minimumslejen, beregnes med de resterende dage i lejemåneden + antallet af dage i hele den efterfølgende måned. Hertil kommer alle omkostninger ved udstyrets levering og hjemtransport + depotløft ud og ind. Lejen betales herefter månedsvis forud. Med mindre andet er aftalt er betalingsbetingelserne: Netto Kontant 0 dage.

Lejemålet kan efter første lejeperiode opsiges af lejeren med 3 dages varsel, og udstyret skal afleveres i tom og rengjort stand og være placeret således, at udlejeren kan afhente samme uden hindring. Såfremt udstyret ikke afleveres i tom og rengjort stand, og såfremt udlejeren ikke uden hindring kan afhente samme, er udlejeren berettiget til at debitere lejeren alle meromkostninger i forbindelse hermed. Kreditering af eventuel for meget erlagt leje vil samtidig finde sted.

Lejeren har i lejeperioden det fulde ansvar for alle skader, der måtte opstå på det lejede udstyr, og for alle skader, der måtte opstå ved brugen af samme herunder også for skader forvoldt over for tredjemand. Lejeren har det fulde ansvar for afmærkning af udstyr i henhold til gældende lovgivning og forskrifter af enhver art herunder placering af udstyr på offentlig vej eller område m.v.

Alle skader på udstyr , der ikke skyldes normalt slid og brug, vil blive udbedret for lejers regning ved tilbagelevering.

Lejeren er forpligtet til at holde udstyret forsikret mod brand, tyveri og anden skade for et beløb svarende til udstyrets værdi, som er den genanskaffelsesværdi, der fremgår af fakturaen.

I tilfælde af totalskade på det udlejede udstyr i lejeperioden vil lejeren være erstatningspligtig over for udlejer i henhold til genanskaffelsesværdien.

Udlejer har til sikkerhed for lejebetalingen og for ethvert krav i øvrigt, som udlejer måtte have på lejer, panteret i det udlejede udstyr og i det der til enhver tid værende gods eller materialer i henhold til NSAB 2000, §14.

Salg

Containerland Danmark har i henhold til aftale solgt til køber det på fakturaen specificerede udstyr, som det forefindes. Alle rettigheder og forpligtelser overgår på salgstidspunktet til køber.

Ejendomsretten til udstyret overgår først til køber, når betaling har fundet sted. Med mindre andet er aftalt er betalingsbetingelserne: Netto Kontant 0 dage.

Sælger har som sikkerhed for betalingen og for ethvert krav i øvrigt, som sælger måtte have på køber, panteret i udstyret og i det der til enhver tid værende gods eller materialer i henhold til NSAB 2000, §14.

Transport- & andre serviceydelser

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50000,00 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500000,00 (§27). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§30), og at panteretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§10).

CONTAINERLAND DANMARK

Udfyld dit navn. Tak :-)
Tast dit tlf. nummer så vi kan ringe tilbage.
Tak! Vi ringer til dig hurtigst muligt :-)×
Opps! Der er sket en fejl :-( - Prøv igen×

KØBENHAVN ( Hovedkontor )

Containerland Danmark

Jernholmen 39
DK-2650 Hvidovre, Danmark

-

Depoter Containerland Danmark

Hvidovre

Odense

Fredericia

Aarhus

Aalborg

FREDERICIA

Containerland Danmark

Europavej 40, Taulov
DK-7000 Fredericia, Danmark

Stacks Image 3_412